• Raport bieżący

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A.

  Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 11 października 2017 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał na NWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZA.


  Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  7. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.internetunion.pl.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Podstawa prawna:

  Inne uregulowania

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z dnia 27 czerwca 2017r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 czerwca 2017 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezez Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA z dnia 27 czerwca 2017

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku.

  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2017 roku:

  1. Akcjonariusz: Paweł Dobosz
   1. Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4 331 288
   2. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8 331 288
   3. udział w głosach na walnym zgromadzeniu: 99,57%
   4. udział w ogólnej liczbie głosów w kapitale: 86,54%
  Więcej
 • Raport bieżący

  Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd Internet Union S.A. na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.
  Akcjonariusz załączył projekty uchwał, których treść, po scaleniu z wcześniej ogłoszonymi, stanowi załącznik do komunikatu.
  W związku z tym wnioskiem Zarząd Internet Union S.A. uzupełnił porządek obrad o punkty proponowane przez Akcjonariusza.
  Zaktualizowany tekst projektów uchwał, oraz zmieniony formularz dla Akcjonariuszy stanowią załączniki do raportu. Zaktualizowany porządek obrad przedstawiono poniżej.
  PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,
  c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,
  d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 r.,
  e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,
  f) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie,
  g) dematerializacji akcji serii D1, D2, E1 oraz F, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji D1, D2, F1 oraz F do obrotu na rynku NewConnect,
  h) przyjęcia Programu Motywacyjnego,
  i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C1, C2 i C3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji G1, G2 i G3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy,
  j) dematerializacji akcji serii G1, G2 i G3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji G1, G2 i G3 do obrotu na rynku NewConnect,
  k) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,
  l) określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż opublikowanie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2016 w terminie zgodnym z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz wyznaczonym przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2017 nie jest możliwe. Przedmiotowy raport roczny zostanie opublikowany do dnia 09 czerwca 2017 r.

  Sytuacja ta jest spowodowana brakiem synchronizacji osób i podmiotów zaangażowanych w sporządzenie dokumentów stanowiących składowe raportu, tj. sprawozdanie finansowe oraz raport i opinię niezależnego biegłego rewidenta.

  Emitent jednocześnie informuje, iż niezwłocznie podejmie działania mające na celu zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości, wyciągnięcie konsekwencji i wykluczenie takich zdarzeń w przyszłości.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A.

  Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezez Zarządu
  Więcej