• Raport bieżący

  Regulamin skupu akcji własnych

  Zarząd Internet Union S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 i uchwały w przedmiocie nabywania akcji własnych, w załączeniu przekazuje regulamin skupu akcji własnych, przyjęty uchwałą z posiedzenia Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w dniu 11.12.2015r.


  Podstawa prawna:
  §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez NWZA Internet Union S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dnia 30 listopada 2015 r.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
   
   

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A.

  Zarząd Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388937 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopad 2015 roku na godzinę 10:00, Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński, Baranowska-Seweryn, Rajewicz, Staszowska, Zembala Notariusze Spółka Partnerska, ul. Ruska 3/4 , 50-079 Wrocław,
  z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Internet Union S.A. akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych
  8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Szczegółowe informacje o NWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z dnia 30 czerwca 2015r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30 czerwca 2015 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A.

  Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 maja 2015 roku otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 160.000 akcji serii E1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Akcje zostały objęte w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B1 wydanych w ramach przyjętego na podstawie uchwały Nr 18 ZWZ z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki.
  W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki po rejestracji uległ zmianie i wynosi 1.001.000,00 zł, a ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 9.005.000

  Podstawa prawna:
  §3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołanie Prokurenta Spółki

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku otrzymał rezygnację skutkującą z dniem jej złożenia Pani Agaty Dobosz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

  Zarząd Emitenta informuje, że z dniem 12 marca 2015 roku Pani Agata Dobosz uchwałą Zarządu Internet Union S.A. działając na podstawie art. 371 § 4 KSH, została powołana na Prokurenta Spółki.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z §14 ust. 5. Statutu Internet Union S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki została powołana Pani Krystyna Kochańska.


  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

  Zarząd Internet Union S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

  Raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach:
  - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 16 lutego 2015 r.
  - Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
  - Raport roczny za rok obrotowy 2014 r. – 15 czerwca 2015 r.
  - Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 14 sierpnia 2015 r.
  - Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 16 listopada 2015 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej