• Raport bieżący

  Zakończenie skupu akcji własnych

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 16 września 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zakończenia skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały WZ z dnia 30 listopada 2015 r. Jednocześnie Emitent przekazuje podsumowanie zrealizowanego skupu akcji własnych:

  1. Program skupu akcji własnych realizowany był w dniach 18 maja 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r.;

  2. Łączna liczba akcji nabytych wynosi 18.224 i odpowiada 18.224 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

  3. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 0,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

  4. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 3.644,80 zł;

  5. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 3,40 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt. 2 zostały nabyte za łączną kwotę 62.527,30 zł

   

  W okresie realizacji programu skupu akcji własnych, Spółka przeznaczyła na ten cel kwotę 62691,49 zł, co stanowi 99,74% wszystkich środków przeznaczonych na ten cel.

  W związku z powyższym, Zarząd Internet Union S.A. przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynkach akcji, bieżącej wyceny Emitenta oraz uwzględniając, ze 99,74% środków przeznaczonych na skup akcji własnych zostało już wydane podjął uchwałę o zakończeniu skupu akcji własnych.

  Zarząd Internet Union S.A. nabyte przez Spółkę akcje własne na podstawie udzielonego upoważnienia, może przeznaczyć w celu:

  a) finansowania transakcji przejmowanych innych podmiotów z rynku,

  b) zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce , po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej,

  c) innych celów według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

   

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 19.08.2016 do 31.08.2016

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie: od 19.08.2016 r. do 31.08.2016 r. wyniosła 700 sztuk, po średniej cenie raportowanego okresu 3,28 złotych za akcje.

   

  Skup w poszczególnych dniach:

  19.08.2016 r. - 200 sztuk,

  20.08.2016 r. - 0 sztuk,

  21.08.2016 r. - 0 sztuk,

  22.08.2016 r. - 300 sztuk,

  23.08.2016 r. - 200 sztuk,

  24.08.2016 r. - 0 sztuk,

  25.08.2016 r. - 0 sztuk,

  26.08.2016 r. - 0 sztuk,

  27.08.2016 r. - 0 sztuk,

  28.08.2016 r. - 0 sztuk,

  29.08.2016 r. - 0 sztuk,

  30.08.2016 r. - 0 sztuk,

  31.08.2016 r. - 0 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,01% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,01% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 18224 akcji własnych, co stanowi 0,36% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,20% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 

  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez NWZA Internet Union S.A. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dnia 24 sierpnia 2016 r.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 01.08.2016 do 07.08.2016

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 01.08.2016 r. do 07.08.2016 r.
  wyniosła 774 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,47 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  01.08.2016 r. - 158 sztuk,
  02.08.2016 r. - 143 sztuk,
  03.08.2016 r. - 169 sztuk,
  04.08.2016 r. - 158 sztuk,
  05.08.2016 r. - 146 sztuk,
  06.08.2016 r. - 0 sztuk,
  07.08.2016 r. - 0 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,02% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,01% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 17524 akcji własnych, co stanowi 0,35% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,19% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 16.07.2016 do 31.07.2015

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 16.07.2016 r. do 31.07.2016 r.
  wyniosła 3093 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,47 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  16.07.2016 r. - 0 sztuk,
  17.07.2016 r. - 0 sztuk,
  18.07.2016 r. - 685 sztuk,
  19.07.2016 r. - 694 sztuk,
  20.07.2016 r. - 369 sztuk,
  21.07.2016 r. - 236 sztuk,
  22.07.2016 r. - 190 sztuk,
  23.07.2016 r. - 0 sztuk,
  24.07.2016 r. - 0 sztuk,
  25.07.2016 r. - 185 sztuk,
  26.07.2016 r. - 183 sztuk,
  27.07.2016 r. - 185 sztuk,
  28.07.2016 r. - 188 sztuk,
  29.07.2016 r. - 178 sztuk,
  30.07.2016 r. - 0 sztuk,
  31.07.2016 r. - 0 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,03% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 16750 akcji własnych, co stanowi 0,34% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,19% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A.

  Zarząd Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388937 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 sierpnia 2016 roku na godzinę 11:00, Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński, Baranowska-Seweryn, Rajewicz, Staszowska, Zembala Notariusze Spółka Partnerska, ul. Ruska 3/4 , 50-079 Wrocław, 
  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 
  4. Przyjęcie porządku obrad 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

  Szczegółowe informacje o NWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 30.06.2016 do 15.07.2015

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 30.06.2016 r. do 15.07.2016 r.
  wyniosła 10597 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,48 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  30.06.2016 r. - 1000 sztuk,
  01.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  04.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  05.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  06.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  07.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  08.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  11.07.2016 r. - 643 sztuk,
  12.07.2016 r. - 651 sztuk,
  13.07.2016 r. - 659 sztuk,
  14.07.2016 r. - 668 sztuk,
  15.07.2016 r. - 676 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,21% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,12% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 13657 akcji własnych, co stanowi 0,27% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,15% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z dnia 30 czerwca 2016r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30 czerwca 2016 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 22.06.2016 do 27.06.2015

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 22.06.2016 r. do 27.06.2016 r.
  wyniosła 2960 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,29 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  22.06.2016 r. - 650 sztuk,
  23.06.2016 r. - 900 sztuk,
  24.06.2016 r. - 1020 sztuk,
  25.06.2016 r. - 0 sztuk,
  26.06.2016 r. - 0 sztuk,
  27.06.2016 r. - 390 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,03% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 3060 akcji własnych, co stanowi 0,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,03% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A.

  Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 18.05.2016 do 27.05.2015

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 18.05.2016 r. do 27.05.2016 r.
  wyniosła 100 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,20 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  18.05.2016 r. - 100 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,002% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,001% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 100 akcji własnych, co stanowi 0,002% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,001% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

  Zarząd Internet Union S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

  Raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach:
  - Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.
  - Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.
  - Raport roczny za rok obrotowy 2015 r. – 15 czerwca 2016 r.
  - Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 16 sierpnia 2016 r.
  - Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 15 listopada 2016 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej