Powołanie (dokooptowanie) członka Rady Nadzorczej Internet Union Spółka Akcyjna (PLINTUN00013)

Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16.01.2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze śmiercią członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Dobosza (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 11/2019), podjęła uchwałę w przedmiocie dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej – Pani Wioletty Ziętek.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie