Internet Union S.A. przejmuje Rede Sp. z o.o.

Zarząd Internet Union S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 13 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Internet Union S.A. (IU) ze spółką Rede Sp. z o.o. (REDE).

Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia REDE przez IU w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku REDE do IU – w drodze sukcesji uniwersalnej - co oznacza, że IU wstępuje w całość praw i obowiązków REDE.

Powyższe modyfikacje znajdą swoje odzwierciedlenie w szczególności we wszystkich umowach
o świadczenie usług telekomunikacyjnych i wzorcach takich umów, których REDE jest/była
stroną, lub którymi się posługuje, rachunkach oraz fakturach, bez konieczności podpisywania aneksu do poszczególnych umów. Informacja o wskazanych zmianach nie stanowi zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a tym samym nie powoduje powstania uprawnienia do wypowiedzenia przez Abonenta umowy. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe warunki umowy abonenckiej i zasady korzystania z usług pozostają bez zmian. Dotychczasowi klienci spółki Rede Sp. z o. o. stają się klientami Internet Union S.A.

Klienci korzystający z usług dostawy internetu przy wykorzystaniu łącza radiowego niezmienne będą realizować swoje usługi pod marką REDE. Klienci, korzystający z łącza światłowodowego będą realizować usługi pod marką Moico. Firmy i podmioty biznesowe zostaną obsłużone przez markę SEEV. Wszystkie wyżej wymienne marki są własnością spółki Internet Union.

Klientom zmieni się numer umowy na numer aktualny przyporządkowany w systemie IU oraz numer rachunku bankowego, na który od 1 sierpnia 2021 należy dokonywać wszelkich wpłat. Odbiorcy zostaną szczegółowo poinformowani listownie o tych zmianach. Logowanie do portalu klienta będzie możliwe za pomocą nowego numeru umowy. Do 31 sierpnia 2021 aktywny będzie pomocniczo stary login.

Aktualne dane Operatora:
Internet Union S.A.
Ul. Złotnicka 28,
54-029 Wrocław
wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 9610, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000388937, o kapitale zakładowym: 1 231 000,00 zł, NIP 8943024998, Regon 021547015

Biuro Obsługi Klienta:
T. Kościuszki 117/2u
50-442 Wrocław

Powrót

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie