• Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:
  - raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 02 lutego 2023 r.
  - raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 15 maja 2023 r.
  - raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 14 sierpnia 2023 r.
  - raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2023 r.

  Raport roczny:
  - raport roczny za 2022 rok – 31 maja 2023 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka”) informuje o podpisaniu umowy z Biegły.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4240. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego Internet Union S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.

  Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 02/2021 z dnia 12 stycznia 2023 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

   

  Więcej
 • Raport bieżący

  Rezygnacja członka Zarządu

  Zarząd Internet Union S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 10 stycznia 2023 r. Pani Agata Dobosz na podstawie art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Emitenta. Pani Agata Dobosz nie podała powodów rezygnacji.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Więcej
 • Raport bieżący

  Powołanie nowego Prokurenta Spółki

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o powołaniu Pani Anny Kochańskiej do pełnienia funkcji prokurenta Spółki (prokura samoistna).

  Życiorys zawodowy prokurenta (zgodnie z § 10 ust. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

  Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  Więcej
 • Raport bieżący

  Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

  Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 10.01.2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu w drodze kooptacji Pani Agaty Dobosz w skład Rady Nadzorczej.

  Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Więcej
 • Raport bieżący

  Powołanie Wiceprezesa Zarządu Internet Union S.A.

  Zarząd spółki Internet Union S.A. ("Spółka") informuje, że 10 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Internet Union S.A. podjęła uchwałę o powołaniu p. Wojciecha Kasina w skład Zarządu Spółki od dnia 10 stycznia 2023 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

  Życiorys zawodowy p. Wojciecha Kasina (zgodnie z § 10 ust. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Życiorys Wojciech Kasina

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie