• Raport bieżący

  Sprzedaż akcji własnych

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z uzyskanym upoważnieniem na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 grudnia 2014r. dokonał sprzedaży akcji własnych nabytych podczas zrealizowanego Programu Skupu Akcji Własnych (vide raport EBI 27/2014)

  Realizując założenia przyjętego regulaminu programu skupu akcji własnych przedmiotowe akcje zostały sprzedane Panu Pawłowi Doboszowi pełniącego funkcje Prezesa Zarządu oraz będącego głównym akcjonariuszem Spółki. Zawarta umowa sprzedaży dotyczyła sprzedaży 38.528 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta po cenie 0,20 zł za każdą akcję. Przedmiotowa transakcja stanowi element przyjętej strategi, o której Emitent informował m.in. w raporcie 21/2013 związanej z przeznaczeniem skupionych akcji własnych pracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obroty na rynku NewConnect"

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zakończenie skupu akcji własnych

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 2 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zakończenia skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały WZ z dnia 17 grudnia 2013 r. Jednocześnie Emitent przekazuje podsumowanie zrealizowanego skupu akcji własnych:

  1. Program skupu akcji własnych realizowany był w dniach 8 kwietnia 2014r. do dnia 29 sierpnia 2014 r.;
  2. Łączna liczba akcji nabytych wynosi 38.528 i odpowiada 38.528 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  3. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 0,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,46% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  4. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 7.705,60 zł;
  5. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 1,52 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt. 2 zostały nabyte za łączną kwotę 58.663,64 zł

  W okresie realizacji programu skupu akcji własnych, Spółka przeznaczyła na ten cel kwotę 58.930 zł, co stanowi 98,2% wszystkich środków przeznaczonych na ten cel.
  W związku z powyższym, Zarząd Internet Union S.A. przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynkach akcji, bieżącej wyceny Emitenta oraz uwzględniając, ze 98,2% środków przeznaczonych na skup akcji własnych zostało już wydane podjął uchwałę o zakończeniu skupu akcji własnych.
  Zarząd Internet Union S.A. nabyte przez Spółkę akcje własne na podstawie udzielonego upoważnienia, może przeznaczyć w celu:

  • finansowania transakcji przejmowanych innych podmiotów z rynku,
  • zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce , po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej,
  • innych celów według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 25.08.2014 do 29.08.2014

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 25.08.2014r. do 29.08.2014r.
  wyniosła 3949 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 1,55 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  25.08.2014r. - 855 sztuk,
  26.08.2014r. - 799 sztuk,
  27.08.2014r. - 813 sztuk,
  28.08.2014r. - 773 sztuk,
  29.08.2014r. - 709 sztuk.

  Nabyte akcje stanowią 0,09% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,05% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 38.528 akcji własnych, co stanowi 0,87% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,46% udział ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 18.08.2014 do 22.08.2014

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 18.08.2014r. do 22.08.2014r.
  wyniosła 5978 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 1,50 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  18.08.2014r. - 1503 sztuk,
  19.08.2014r. - 1350 sztuk,
  20.08.2014r. - 1209 sztuk,
  21.08.2014r. - 989 sztuk,
  22.08.2014r. - 927 sztuk.

  Nabyte akcje stanowią 0,13% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,07% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 34.579 akcji własnych, co stanowi 0,78% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,41% udział ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 11.08.2014 do 14.08.2014

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, nie dokonał skupu akcji własnych w okresie od 11.08.2014 do 14.08.2014r.
  W chwili obecnej Emitent posiada 28 601 akcji własnych, co stanowi 0,64% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,34% udział ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 4.08.2014 do 8.08.2014

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, nie dokonał skupu akcji własnych w okresie od 4.08.2014 do 8.08.2014r.
  W chwili obecnej Emitent posiada 28 601 akcji własnych, co stanowi 0,64% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,34% udział ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 28.07.2014 do 1.08.2014

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 28.07.2014r. do 01.08.2014r.
  wyniosła 9751 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 1,52 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  28.07.2014r. - 3169 sztuk,
  29.07.2014r. - 3250 sztuk,
  30.07.2014r. - 3332 sztuk,
  31.07.2014r. - 0 sztuk,
  01.08.2014r. - 0 sztuk.

  Nabyte akcje stanowią 0,22% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,12% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 28 601 akcji własnych, co stanowi 0,64% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,34% udział ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 21.07.2014 do 25.07.2014

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 21.07.2014r. do 25.07.2014r.
  wyniosła 8973 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 1,52 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  21.07.2014r. - 0sztuk,
  22.07.2014r. - 0 sztuk,
  23.07.2014r. - 2893 sztuk,
  24.07.2014r. - 2989 sztuk,
  25.07.2014r. – 3091 sztuk.

  Nabyte akcje stanowią 0,20 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,11% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 18850 akcji własnych, co stanowi 0,42 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,22% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczjne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z dnia 30 czerwca 2014

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30 czerwca 2014 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie