• Raport bieżący

  Regulamin skupu akcji własnych

  Zarząd Internet Union S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 i uchwały w przedmiocie nabywania akcji własnych, w załączeniu przekazuje regulamin skupu akcji własnych, przyjęty uchwałą z posiedzenia Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w dniu 11.12.2015r.


  Podstawa prawna:
  §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez NWZA Internet Union S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dnia 30 listopada 2015 r.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
   
   

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A.

  Zarząd Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388937 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopad 2015 roku na godzinę 10:00, Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński, Baranowska-Seweryn, Rajewicz, Staszowska, Zembala Notariusze Spółka Partnerska, ul. Ruska 3/4 , 50-079 Wrocław,
  z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Internet Union S.A. akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych
  8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Szczegółowe informacje o NWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z dnia 30 czerwca 2015r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30 czerwca 2015 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A.

  Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 maja 2015 roku otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 160.000 akcji serii E1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Akcje zostały objęte w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B1 wydanych w ramach przyjętego na podstawie uchwały Nr 18 ZWZ z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki.
  W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki po rejestracji uległ zmianie i wynosi 1.001.000,00 zł, a ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 9.005.000

  Podstawa prawna:
  §3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołanie Prokurenta Spółki

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku otrzymał rezygnację skutkującą z dniem jej złożenia Pani Agaty Dobosz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

  Zarząd Emitenta informuje, że z dniem 12 marca 2015 roku Pani Agata Dobosz uchwałą Zarządu Internet Union S.A. działając na podstawie art. 371 § 4 KSH, została powołana na Prokurenta Spółki.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z §14 ust. 5. Statutu Internet Union S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki została powołana Pani Krystyna Kochańska.


  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

  Zarząd Internet Union S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

  Raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach:
  - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 16 lutego 2015 r.
  - Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
  - Raport roczny za rok obrotowy 2014 r. – 15 czerwca 2015 r.
  - Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 14 sierpnia 2015 r.
  - Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 16 listopada 2015 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie