• Raport bieżący

  Zakończenie skupu akcji własnych

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 16 września 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zakończenia skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały WZ z dnia 30 listopada 2015 r. Jednocześnie Emitent przekazuje podsumowanie zrealizowanego skupu akcji własnych:

  1. Program skupu akcji własnych realizowany był w dniach 18 maja 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r.;

  2. Łączna liczba akcji nabytych wynosi 18.224 i odpowiada 18.224 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

  3. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 0,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

  4. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 3.644,80 zł;

  5. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 3,40 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt. 2 zostały nabyte za łączną kwotę 62.527,30 zł

   

  W okresie realizacji programu skupu akcji własnych, Spółka przeznaczyła na ten cel kwotę 62691,49 zł, co stanowi 99,74% wszystkich środków przeznaczonych na ten cel.

  W związku z powyższym, Zarząd Internet Union S.A. przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynkach akcji, bieżącej wyceny Emitenta oraz uwzględniając, ze 99,74% środków przeznaczonych na skup akcji własnych zostało już wydane podjął uchwałę o zakończeniu skupu akcji własnych.

  Zarząd Internet Union S.A. nabyte przez Spółkę akcje własne na podstawie udzielonego upoważnienia, może przeznaczyć w celu:

  a) finansowania transakcji przejmowanych innych podmiotów z rynku,

  b) zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce , po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej,

  c) innych celów według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

   

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 19.08.2016 do 31.08.2016

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie: od 19.08.2016 r. do 31.08.2016 r. wyniosła 700 sztuk, po średniej cenie raportowanego okresu 3,28 złotych za akcje.

   

  Skup w poszczególnych dniach:

  19.08.2016 r. - 200 sztuk,

  20.08.2016 r. - 0 sztuk,

  21.08.2016 r. - 0 sztuk,

  22.08.2016 r. - 300 sztuk,

  23.08.2016 r. - 200 sztuk,

  24.08.2016 r. - 0 sztuk,

  25.08.2016 r. - 0 sztuk,

  26.08.2016 r. - 0 sztuk,

  27.08.2016 r. - 0 sztuk,

  28.08.2016 r. - 0 sztuk,

  29.08.2016 r. - 0 sztuk,

  30.08.2016 r. - 0 sztuk,

  31.08.2016 r. - 0 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,01% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,01% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 18224 akcji własnych, co stanowi 0,36% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,20% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 

  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez NWZA Internet Union S.A. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dnia 24 sierpnia 2016 r.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 01.08.2016 do 07.08.2016

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 01.08.2016 r. do 07.08.2016 r.
  wyniosła 774 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,47 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  01.08.2016 r. - 158 sztuk,
  02.08.2016 r. - 143 sztuk,
  03.08.2016 r. - 169 sztuk,
  04.08.2016 r. - 158 sztuk,
  05.08.2016 r. - 146 sztuk,
  06.08.2016 r. - 0 sztuk,
  07.08.2016 r. - 0 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,02% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,01% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 17524 akcji własnych, co stanowi 0,35% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,19% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 16.07.2016 do 31.07.2015

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 16.07.2016 r. do 31.07.2016 r.
  wyniosła 3093 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,47 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  16.07.2016 r. - 0 sztuk,
  17.07.2016 r. - 0 sztuk,
  18.07.2016 r. - 685 sztuk,
  19.07.2016 r. - 694 sztuk,
  20.07.2016 r. - 369 sztuk,
  21.07.2016 r. - 236 sztuk,
  22.07.2016 r. - 190 sztuk,
  23.07.2016 r. - 0 sztuk,
  24.07.2016 r. - 0 sztuk,
  25.07.2016 r. - 185 sztuk,
  26.07.2016 r. - 183 sztuk,
  27.07.2016 r. - 185 sztuk,
  28.07.2016 r. - 188 sztuk,
  29.07.2016 r. - 178 sztuk,
  30.07.2016 r. - 0 sztuk,
  31.07.2016 r. - 0 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,03% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 16750 akcji własnych, co stanowi 0,34% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,19% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A.

  Zarząd Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388937 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 sierpnia 2016 roku na godzinę 11:00, Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński, Baranowska-Seweryn, Rajewicz, Staszowska, Zembala Notariusze Spółka Partnerska, ul. Ruska 3/4 , 50-079 Wrocław, 
  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 
  4. Przyjęcie porządku obrad 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

  Szczegółowe informacje o NWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 30.06.2016 do 15.07.2015

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 30.06.2016 r. do 15.07.2016 r.
  wyniosła 10597 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,48 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  30.06.2016 r. - 1000 sztuk,
  01.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  04.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  05.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  06.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  07.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  08.07.2016 r. - 1050 sztuk,
  11.07.2016 r. - 643 sztuk,
  12.07.2016 r. - 651 sztuk,
  13.07.2016 r. - 659 sztuk,
  14.07.2016 r. - 668 sztuk,
  15.07.2016 r. - 676 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,21% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,12% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 13657 akcji własnych, co stanowi 0,27% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,15% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z dnia 30 czerwca 2016r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30 czerwca 2016 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 22.06.2016 do 27.06.2015

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 22.06.2016 r. do 27.06.2016 r.
  wyniosła 2960 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,29 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  22.06.2016 r. - 650 sztuk,
  23.06.2016 r. - 900 sztuk,
  24.06.2016 r. - 1020 sztuk,
  25.06.2016 r. - 0 sztuk,
  26.06.2016 r. - 0 sztuk,
  27.06.2016 r. - 390 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,03% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 3060 akcji własnych, co stanowi 0,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,03% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A.

  Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podsumowanie skupu akcji własnych za okres od 18.05.2016 do 27.05.2015

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w okresie:
  od 18.05.2016 r. do 27.05.2016 r.
  wyniosła 100 sztuk,
  po średniej cenie raportowanego okresu 3,20 złotych za akcje.
  Skup w poszczególnych dniach:
  18.05.2016 r. - 100 sztuk,

  Nabyte akcje stanowią 0,002% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,001% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. W chwili obecnej Emitent posiada 100 akcji własnych, co stanowi 0,002% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,001% ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
  Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do skupu akcji własnych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

  Zarząd Internet Union S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

  Raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach:
  - Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.
  - Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.
  - Raport roczny za rok obrotowy 2015 r. – 15 czerwca 2016 r.
  - Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 16 sierpnia 2016 r.
  - Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 15 listopada 2016 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie