• Raport bieżący

  ESPI 9/2017 Sprzedaż akcji własnych

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku Spółka dokonała transakcji zbycia akcji własnych, nabytych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych („Uchwała”).

  Zgodnie z  3 ust 7 pkt b) Uchwały,  akcje zostały sprzedane na rzecz osoby zatrudnionej w Spółce, która pełni obowiązki zarządcze. 

  W związku z powyższym, w dniu 7 grudnia 2017 r. na podstawie umowy sprzedaży, Spółka reprezentowana przez Radę Nadzorczą dokonała zbycia 18.224 akcji własnych za kwotę 3.644,80 zł, tj. po cenie 0,20 zł za jedną akcję.

  Akcje sprzedane przez Spółkę stanowią 0,36% w kapitale zakładowym oraz 0,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 3,40 zł. Akcje zostały nabyte za łączną kwotę 62.527,30 zł

  Jednocześnie Spółka informuje, że po zawarciu w/w transakcji nie posiada akcji własnych.

  Więcej
 • Raport bieżący

  ESPI 10/2017 Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienie o transakcji dotyczącej instrumentów finansowych Spółki. 

  W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

  Więcej
 • Raport bieżący

  Odwołanie prokurenta

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że z dniem 4 grudnia 2017 roku Pani Agata Dobosz na podstawie uchwały Zarządu Internet Union S.A. została odwołana z funkcji prokurenta Spółki.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt) 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Więcej
 • Raport bieżący

  Powołanie Członka Zarządu

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza zgodnie z §10 ust. 2. Statutu podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Agaty Dobosz na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

  Pani Agata Dobosz ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku technologia żywności. W trakcie swojej kariery zawodowej piastowała następujące stanowiska:

   

  2017 – obecnie Internet Union – Członek Zarządu (kadencja upływa 20 kwietnia 2021 r.)

  2015 – 2017 Internet Union – Prokurent Samoistny

  2011 – 2015 Internet Union – Członek Rady Nadzorczej

  Pani Agata Dobosz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. Pani Agata Dobosz w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących poza Emitentem albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Agata Dobosz nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Agata Dobosz pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Agata Dobosz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Agata Dobosz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

   

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt) 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Więcej
 • Raport bieżący

  Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2017 r. podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości 2,80 zł.

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 18 października 2017 r. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Prometeia Capital sp. z o.o. („Autoryzowany Doradca”). Zakres umowy obejmuje bieżące doradztwo na rzecz Spółki, w szczególności współpracę w wypełnianiu przez Spółkę obowiązków informacyjnych. Umowa obejmuje również wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

  Umowa została zawarta na 12 miesięcy z możliwością wypowiedzenia umowy po 6 miesiącach od wejścia w życie. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Więcej
 • Raport bieżący

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 października 2017 r.

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 11 października 2017 roku w siedzibie Spółki.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

   

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  Powołanie Rady Nadzorczej

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą w następującym składzie:

  - Apolonia Dobosz

  - Mieczysław Dobosz

  - Krystyna Kochańska

  - Justyna Naruć

  - Wiktor Pastucha

  Więcej
 • Raport bieżący

  Korekta raportu nr 13/2017

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 13/2017 z dnia 29 września 2017 r. niniejszym przekazuje korektę, związaną ze sprostowaniem informacji przekazanej do publicznej wiadomości.

  W raporcie nr 13/2017 z dnia 29 września 2017 r. Spółka wskazała, że umowa z Prometeia Capital sp. z o.o. obejmuje usługi w zakresie doradztwa gospodarczego na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę Prometeia Capital Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

  Zarząd Spółki informuje, że umowa zawarta w dniu 29 września 2017 r. nie dotyczy pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy przez Prometeia Capital sp. z o.o. na rzecz Internet Union S.A., a obejmuje jedynie wsparcie w funkcjonowaniu w charakterze spółki publicznej, w tym wdrażanie rozwiązań służących kreowaniu wartości dla akcjonariuszy, jak również programów motywacyjnych w Spółce.

  Poniżej Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść raportu:

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2017r. została podpisana Umowa z Prometeia Capital sp. z o.o., posiadającej status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, na mocy której Prometeia Capital sp. z o.o. będzie wspierać Spółkę w funkcjonowaniu w charakterze spółki publicznej, w tym we wdrażaniu rozwiązań służących kreowaniu wartości dla akcjonariuszy, jak również programów motywacyjnych w Spółce.

  Treść raportu przed korektą:

  Zarząd Internet Union S.A. (dalej Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 29 września 2017r. została podpisana Umowa o świadczenie usług w zakresie doradztwa gospodarczego zawarta ze spółką Prometeia Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę Prometeia Capital Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy wyżej wymienionej umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy i wchodzi w życie z dniem 29 września 2017 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd Internet Union S.A. (dalej Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 29 września 2017r. została podpisana Umowa o świadczenie usług w zakresie doradztwa gospodarczego zawarta ze spółką Prometeia Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę Prometeia Capital Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy wyżej wymienionej umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy i wchodzi w życie z dniem 29 września 2017 roku.

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A.

  Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 11 października 2017 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał na NWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZA.


  Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  7. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.internetunion.pl.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu

   

  Podstawa prawna:

  Inne uregulowania

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z dnia 27 czerwca 2017r.

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 czerwca 2017 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezez Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA z dnia 27 czerwca 2017

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku.

  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2017 roku:

  1. Akcjonariusz: Paweł Dobosz
   1. Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4 331 288
   2. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8 331 288
   3. udział w głosach na walnym zgromadzeniu: 99,57%
   4. udział w ogólnej liczbie głosów w kapitale: 86,54%
  Więcej
 • Raport bieżący

  Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd Internet Union S.A. na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.
  Akcjonariusz załączył projekty uchwał, których treść, po scaleniu z wcześniej ogłoszonymi, stanowi załącznik do komunikatu.
  W związku z tym wnioskiem Zarząd Internet Union S.A. uzupełnił porządek obrad o punkty proponowane przez Akcjonariusza.
  Zaktualizowany tekst projektów uchwał, oraz zmieniony formularz dla Akcjonariuszy stanowią załączniki do raportu. Zaktualizowany porządek obrad przedstawiono poniżej.
  PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,
  c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,
  d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 r.,
  e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,
  f) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie,
  g) dematerializacji akcji serii D1, D2, E1 oraz F, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji D1, D2, F1 oraz F do obrotu na rynku NewConnect,
  h) przyjęcia Programu Motywacyjnego,
  i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C1, C2 i C3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji G1, G2 i G3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy,
  j) dematerializacji akcji serii G1, G2 i G3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji G1, G2 i G3 do obrotu na rynku NewConnect,
  k) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,
  l) określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż opublikowanie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2016 w terminie zgodnym z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz wyznaczonym przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2017 nie jest możliwe. Przedmiotowy raport roczny zostanie opublikowany do dnia 09 czerwca 2017 r.

  Sytuacja ta jest spowodowana brakiem synchronizacji osób i podmiotów zaangażowanych w sporządzenie dokumentów stanowiących składowe raportu, tj. sprawozdanie finansowe oraz raport i opinię niezależnego biegłego rewidenta.

  Emitent jednocześnie informuje, iż niezwłocznie podejmie działania mające na celu zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości, wyciągnięcie konsekwencji i wykluczenie takich zdarzeń w przyszłości.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A.

  Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dobosz - Prezez Zarządu
  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie