• Raport bieżący

  Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że 11 lutego 2019 roku podpisał umowę z Accord'ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 262. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego Internet Union S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

   

  Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 02/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

   

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

   

  Raporty kwartalne:

  - raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 r.

  - raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 r.

  - raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 r.

  - raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 r.

  Raport roczny:

  - raport roczny za 2018 rok – 31 maja 2019 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:

  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie