• Raport bieżący

  Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii G2 w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2019 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 250.000 akcji serii G2, objętych w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C2. Cena emisyjna akcji serii G2 wyniosła 0,80 zł za akcję.

  Emisja akcji serii G2 stanowi kolejny etap realizowanego przez Spółkę Programu Motywacyjnego, przyjętego na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r.


  W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.181.000,00 zł i dzieli się na 5.905.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

  a) 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
  b) 3 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B,
  c) 445 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  d) 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
  e) 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,
  f) 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1,
  g) 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  h) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G1,
  i) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G2.


  Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 r.

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 19 czerwca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 3/4.

  Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 oraz 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Śmierć członka rady nadzorczej Internet Union Spółka Akcyjna

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. ("Spółka”) informuje, iż powziął informację o śmierci Pana Mieczysława Dobosza, Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Mieczysław Dobosz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 24 maja 2013 r. do 12 czerwca 2019 r.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

   

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Odstąpienie od rozpatrzenia uchwały objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna

  Internet Union S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia uchwały nr 8 dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2018 r. Odstąpienie od uchwały wynika z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

   

  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 czerwca 2019 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  Otwarcie Zgromadzenia,

  1. Wybór przewodniczącego,

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

  3. Przyjęcie porządku obrad,

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,

  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.,

  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.,

  3. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018,

  4. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,

  Zamknięcie Zgromadzenia

   

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA.

   

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 czerwca 2019 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  Otwarcie Zgromadzenia,

  1. Wybór przewodniczącego,

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

  3. Przyjęcie porządku obrad,

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,

  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.,

  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.,

  3. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018,

  4. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,

  Zamknięcie Zgromadzenia

   

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA.

   

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r. Internet Union Spółka Akcyjna

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r., wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 31 maja 2019 r.

  Spółka informuje, że raport roczny za 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 23 maja 2019 r.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

  Więcej
 • Raport bieżący

  Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku (EBI 3/2019)

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") w wyniku zidentyfikowanej pomyłki w treści raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 14 lutego 2019 roku (raport EBI nr 3/2019), przekazuje do publicznej wiadomości korektę.

  W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
  - skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 r.
  - zestawienie zmian w treści raportu okresowego, w tym w brzmieniu przed i po korekcie.

  Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki
  20190510_121401_0000119410_0000110909.pdf
  20190510_121401_0000119410_0000110910.pdf

   

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że 11 lutego 2019 roku podpisał umowę z Accord'ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 262. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego Internet Union S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

   

  Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 02/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

   

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

   

  Raporty kwartalne:

  - raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 r.

  - raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 r.

  - raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 r.

  - raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 r.

  Raport roczny:

  - raport roczny za 2018 rok – 31 maja 2019 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:

  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie