• Raport bieżący

  Informacja o planie połączenia spółek IU i REDE

  Zarządy spółek Internet Union SA. i REDE sp. z o.o. informują, że w dniu 28 grudnia 2020 uzgodniły plan połączenia Spółek.

   

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Raport EBI - podwyższenie kapitału zakładowego

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2020 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 250.000 akcji serii G3, objętych w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C3. Cena emisyjna akcji serii G3 wyniosła 0,80 zł za akcję.

  Emisja akcji serii G3 stanowi ostatni etap realizowanego przez Spółkę Programu Motywacyjnego, przyjętego na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r.

  W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.231.000,00 zł i dzieli się na 6.155.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

  a) 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
  b) 3 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B,
  c) 445 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  d) 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
  e) 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,
  f) 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1,
  g) 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  h) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G1,
  i) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G2,

  1. j) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,

   Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
  Więcej
 • Raport bieżący

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2020 r

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 19 czerwca 2020 roku w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 oraz 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2020

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 czerwca 2020 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

   

  Szczegółowy porządek obrad ZWZ jest następujący:

  1. Otwarcie Zgromadzenia,
  2. Wybór przewodniczącego,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.,
   2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,
   3. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019,
   4. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
  8. Zamknięcie Zgromadzenia

   

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r., wskazanego w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 12 maja 2020 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 29 maja 2020 r.


  Spółka informuje, że raport roczny za 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 22 maja 2020 r.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

  Więcej
 • Raport bieżący

  Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.

  Zarząd Internet Union S.A. (“Spółka”) informuje, że w związku z przejęciem kontroli nad Rede sp. z o.o. Spółka rozpoczęła konsolidację sprawozdań finansowych począwszy od dnia 28 kwietnia 2020 roku.

  W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowany harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:
  - jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 r.
  - skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 r.
  - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 r.

  Raport roczny:
  - jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 29 maja 2020 r.

   

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  The Network – kolejna marka w portfelu Internet Union S.A.

  Do portfolio Internet Union S.A. dołączyła marka The Network (www.thenetwork.pl). Nowy operator sieci Internet Union S.A. oferuje dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego, realizowany w oparciu o w pełni prywatne i spersonalizowane łącze FTTH, doprowadzane bezpośrednio do domu lub mieszkania (Fiber to The Home).

  The Network działa na terenie Wrocławia i w jego okolicach, a swoją ofertę adresuje do klientów zainteresowanych wysokiej przepustowości Internetem, którzy nie mają dostępu do szybkiego łącza, z uwagi na brak w ich miejscu zamieszkania niezbędnej infrastruktury światłowodowej. To m.in. właściciele domów jednorodzinnych i osiedla, na których dominuje jednorodzinna zabudowa, w tym osiedla już istniejące, gdzie operatorzy telekomunikacyjni nie są zainteresowani świadczeniem swoich usług, z uwagi na koszty inwestycyjne oraz wszystkie nowe osiedla powstające np. na peryferiach Wrocławia.

  The Network jest w stanie zrealizować inwestycję doprowadzenia światłowodu, zapewniając klientom dostęp do prywatnego łącza internetowego oraz usług telewizyjnych. Operator zapewnia w ofercie m.in. symetryczne łącze bez limitu transferu danych i dedykowaną linię Biura Obsługi Klienta oraz zewnętrzny adres IP.

  Więcej
 • Raport bieżący

  Internet Union S.A. nabyło 100 proc. udziałów w spółce REDE

  Nabycie udziałów REDE sp. z o.o.

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. została zawarta umowa dotycząca nabycia przez Spółkę 100% udziałów w spółce REDE sp. z o.o. („REDE”). Cena nabycia udziałów REDE została określona na poziomie 2,0 mln PLN. Kwota 1,0 mln PLN została rozliczona w dniu zawarcia przedmiotowej umowy, natomiast pozostała kwota w wysokości 1,0 mln PLN zostanie zapłacona w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

  REDE to wrocławski dostawca usług telekomunikacyjnych. Oferta tej spółki obejmuje dostęp do sieci Internet (internet bezprzewodowy i światłowodowy), telefonię stacjonarną oraz dostęp do telewizji (JamBox). Wśród klientów spółki znajdują się klienci detaliczni, jak również biznesowi. Zasięg sieci REDE obejmuje teren Wrocławia wraz z okolicznymi miasteczkami i wsiami, w obszarach, na których dotychczas Spółka nie prowadziła swojej działalności. W ocenie Zarządu Spółki przejęcie REDE znacząco wzmocni pozycję Internet Union S.A  na rynku ICT z uwagi na zwiększenie zasięgu infrastruktury oraz pozyskanie ponad 1300 nowych klientów.

  W związku z przejęciem 100% udziałów REDE, Spółka będzie tworzyć Grupę Kapitałową, a wyniki finansowe REDE sp. z o.o. będą objęte konsolidacją począwszy od dnia przejęcia kontroli. W związku z powyższym, w ocenie Zarządu Spółki, przejęcie REDE w istotny sposób wpłynie na wyniki finansowe Internet Union S.A.

   

  Raport ESPI 1/2020

  Podstawa prawna - Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. Internet Union Spółka Akcyjna (PLINTUN00013)

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:
  - raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 r.
  - raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 r.
  - raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 r.
  - raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 r.

  Raport roczny:
  - raport roczny za 2019 rok – 29 maja 2020 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu
  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie