• Raport bieżący

  Połączenie Emitenta z Rede sp. z o.o., zakończenie konsolidacji sprawozdań finansowych

  Zarząd Internet Union S.A. (“Spółka”, ”Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 6/2021 informuje, że powziął informację, o dokonaniu w dniu 13 lipca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Rede Sp. z o.o. („Rede”).

   

  Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Rede przez Emitenta w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Rede na Spółkę – w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Spółka Rede została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

   

  W związku z powyższym, z dniem 13 lipca 2021 Emitent zakończył konsolidację sprawozdań finansowych. Emitent sporządzać będzie sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na niego aktywów Rede. Nie ulega zmianie harmonogram publikacji raportów okresowych Emitenta. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  - skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 r.

  - jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 r.

   

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 30 czerwca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały nr 9 dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2020 r. Powyższe wynika z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą.

   

  Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Raport ESPI 10/2021

  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.

  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2021 roku:

  1. Akcjonariusz: Paweł Dobosz
  a) Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4.000.000
  b) Liczba praw głosu z zarejestrowanych akcji: 8.000.000 c) udział w głosach na walnym zgromadzeniu: 100,00% d) udział w ogólnej liczbie głosów: 80,89%

  Więcej
 • Raport bieżący

  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION S.A. NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

  Więcej
 • Raport bieżący

  Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 rok

  Zarząd Internet Union S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za rok 2020.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Pierwotny termin publikacji raportu został określony na dzień 28 maja 2021 r.

  Spółka informuje, że raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2021 r.

   Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  Raport EBI (9/2021) - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 1 kwietnia 2021 r.

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 1 kwietnia 2021 roku w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.


  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Drugie zawiadomienie akcjonariuszy IU o planowanym połączeniu

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym, na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), po raz drugi zawiadamia, o planowanym na dzień 1 kwietnia 2021 roku podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą REDE sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

  Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Stosownie do treści 516 § 6 KSH, zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, przepisu art. 494 § 4 KSH oraz art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH nie stosuje się, tym samym wspólnik Spółki przejmowanej nie staje się wspólnikiem Spółki Przejmującej. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru. Przeniesienie majątku Spółki przejmowanej następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. Emitent sporządzać będzie sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na nią aktywów Spółka Przejmowanej.

  Pełna treść zawiadomienia przedstawiona jest w załączeniu do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: art. 504 Kodeksu spółek handlowych

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że 5 marca 2021 roku podpisał umowę z Biegły.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4240. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego Internet Union S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

  Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 02/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 1 kwietnia 2021 r. na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty uchwał na NWZ.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o odwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 marca 2021 r. ("Walne Zgromadzenie"), o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie EBI nr 3/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. oraz raporcie ESPI nr 1/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

  Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia jest niemożność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał zgodnie z wymogami Statutu Spółki. Zgodnie z § 18 Statutu Spółki dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% głosów. Zarząd Spółki powziął informację, że na Walnym Zgromadzeniu nie będą obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% głosów.

  Zarząd Spółki niezwłocznie zwoła kolejne walne zgromadzenie celem podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad odwołanego Walnego Zgromadzenia.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

  Więcej
 • Raport bieżący

  Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Rede sp. z o.o.

  Zarząd Internet Union S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym, na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), po raz pierwszy zawiadamia, o planowanym na dzień 1 kwietnia 2021 roku podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą REDE sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

  Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Stosownie do treści 516 § 6 KSH, zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, przepisu art. 494 § 4 KSH oraz art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH nie stosuje się, tym samym wspólnik Spółki przejmowanej nie staje się wspólnikiem Spółki Przejmującej. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru. Przeniesienie majątku Spółki przejmowanej następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. Emitent sporządzać będzie sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na nią aktywów Spółka Przejmowanej.

  Pełna treść zawiadomienia przedstawiona jest w załączeniu do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: art. 504 Kodeksu spółek handlowych

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Raport ESPI (1/2021) - projekty uchwał i ogłoszenie o zwołaniu NWZ

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 marca 2021 r. na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty uchwał na NWZ.

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Raport EBI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 marca 2021 r. na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty uchwał na NWZ.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:


  Raporty kwartalne:
  - raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 12 lutego 2021 r.
  - raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 r.
  - raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 r.
  - raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 r.

  Raport roczny:
  - skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 28 maja 2021 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie