• Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r.

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.,
   2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
   3. sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r. i wypłaty dywidendy,
   4. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
   5. przyjęcia programu motywacyjnego,
   6. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji H1, H2 i H3 z wyłączeniem prawa poboru akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu,
   7. dematerializacji akcji serii H1, H2 i H3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji H1, H2 i H3 do obrotu na rynku NewConnect,
   8. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
   9. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Internet Union S.A.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia.

   

  W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

   

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki:

  Więcej
 • Raport bieżący

  Podpisanie znaczącej umowy

  Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2024 z dnia 04 marca 2024 r. informuje, że w dniu ​15 maja 2024 r. podpisał umowę z Fibrain Sp. z o.o - polskim producentem i kompleksowym dostawcą rozwiązań światłowodowych (dalej „Wykonawca”). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych („Roboty") w formacie „zaprojektuj i wybuduj", obejmujących część Przedsięwzięcia, o którym Spółka informowała w raporcie ESPI 1/2024 z dnia 04 marca 2024 r. Wartość umowy przekracza 19 mln zł netto. Płatność za wykonywanie Robót dokonywana będzie co miesiąc i zależeć będzie od ilości punktów adresowych przyłączonych przez Wykonawcę do sieci szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, o której budowie w ramach Przedsięwzięcia Spółka informowała w raporcie ESPI 1/2024 z dnia 04 marca 2024 r. Zgodnie z umową, termin zakończenia Robót został ustalony na 31 maja 2026 roku.

   

  Zarząd Spółki wskazuje, że ustalone przez strony warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w branży, w której działa Spółka.

   

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji o rozpoczęciu podpisaniu umowy ze względu na fakt, że informacja ta może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

   

  Raport ESPI 6/2024

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Więcej
 • Raport bieżący

  Raport EBI Bieżący 1/2024

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:

  - raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 14 lutego 2024 r.

  - raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 r.

  - raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 r.

  - raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 r.

   

  Raport roczny:

  - raport roczny za 2023 rok – 31 maja 2024 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie