• Raport okresowy

  Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

  Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   

  RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2021

  Więcej
 • Raport okresowy

  Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku, w którym przedstawione zostały także jednostkowe dane finansowe Emitenta stosownie do zapisów § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Więcej
 • Raport okresowy

  Połączenie Emitenta z Rede sp. z o.o., zakończenie konsolidacji sprawozdań finansowych

  Zarząd Internet Union S.A. (“Spółka”, ”Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 6/2021 informuje, że powziął informację, o dokonaniu w dniu 13 lipca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Rede Sp. z o.o. („Rede”).

   

  Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Rede przez Emitenta w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Rede na Spółkę – w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Spółka Rede została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

   

  W związku z powyższym, z dniem 13 lipca 2021 Emitent zakończył konsolidację sprawozdań finansowych. Emitent sporządzać będzie sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na niego aktywów Rede. Nie ulega zmianie harmonogram publikacji raportów okresowych Emitenta. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  - skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 r.

  - jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 r.

   

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

  Więcej
 • Raport okresowy

  Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

   Zarząd Internet Union S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku, w którym przedstawione zostały także jednostkowe dane finansowe Emitenta stosownie do zapisów § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

   Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Więcej
 • Raport okresowy

  Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku, w którym przedstawione zostały także jednostkowe dane finansowe Emitenta stosownie do zapisów § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie