• Raport bieżący

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1. Otwarcie Zgromadzenia,

  2. Wybór przewodniczącego,

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

  4. Przyjęcie porządku obrad,

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,

  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r.,

  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

  c) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,

  d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,

  8.Zamknięcie Zgromadzenia 

  W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

  Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ 2022

  PEŁNOMOCNICTWO NA ZWZA

  PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ 30 CZERWCA 2022

   

   

   

  Więcej
 • Raport bieżący

  RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK

  Zarząd Spółki Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2021.

   

  Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

   

  Załączniki:

   

   

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Pierwotny termin publikacji raportu został określony na dzień 31 maja 2022 r.

  Spółka informuje, że raport roczny za 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 27 maja 2022 r.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 Internet Union Spółka Akcyjna

  Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 roku, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Pierwotny termin publikacji raportu został określony na dzień 13 maja 2022 r.

  Spółka informuje, że raport za I kwartał 2022 roku zostanie opublikowany w dniu 6 maja 2022 r.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

  Więcej
 • Raport bieżący

  HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 R.

  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:

  - raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 r.

  - raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 13 maja 2022 r.

  - raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 12 sierpnia 2022 r.

  - raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 r.

  Raport roczny:

  - raport roczny za 2021 rok – 31 maja 2022 r. 

   

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

   

  Podstawa prawna:

  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Więcej

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie