Projekt

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest internacjonalizacja firmy Internet Union S.A. oraz zwiększenie rentowności i uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa. Celem szczegółowym jest opracowanie działań prowadzących do wejścia przedsiębiorstwa na nowe rynki, przede wszystkim zagraniczne. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu handlu zagranicznego.

Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez opracowanie przez zewnętrzną firmę doradczą Długoterminowej Strategii Biznesowej przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań międzynarodowych, działań w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych, działań prowadzących do otwierania nowych kanałów biznesowych, rozbudowy łańcucha dostaw i dywersyfikacji geograficznej i sektorowej oraz działań prowadzących do dostosowania oferowanych produktów i usług do wymogów zagranicznych rynków, która następnie zostanie wdrożona w działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:

  1. 1. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności: 1 szt.
  2. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 przedsiębiorstwo.
  3. 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 przedsiębiorstwo.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 49 200,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 40 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 34 000,00 PLN

Internet Union Spółka Akcyjna realizuje projekt „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynarodowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie